Prawo

Wniosek o dopuszczenie do postępowania | USUNIĘCIE DRZEW

WNIOSEK

Zgodnie z art. 31 KPA (nazwa wnioskodawcy) zgłasza żądanie o włączenie (nazwa wnioskodawcy) do postępowania na prawach strony i zawiadomienia jej o każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących w (podać lokalizację)

Uzasadnienie

Działając w interesie społecznym (nazwa wnioskodawcy) od lat zajmuje się czynnie ochrona przyrody i krajobrazu. W celu zapobiegania zniszczeniom natury (nazwa wnioskodawcy) prowadzi monitoring przyrodniczy oraz promuje dobre przykłady przedsięwzięć przyjaznych dla przyrody. Prowadzi kampanie ochrony i odtwarzania nasadzeń drzew (szczególnie przydrożnych). Aleje przydrożne pełnią szczególną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Są ważne dla gatunków, które pierwotnie były leśne – aleje pełnią rolę ostoi dla gatunków, które zaadaptowały się do życia w krajobrazie ukształtowanym przez człowieka. Zadrzewienia liniowe są także ważne dla gatunków zależnych od terenów otwartych lub półotwartych. Występowanie zadrzewień w postaci sieci o dużej ciągłości ułatwia przemieszczanie się różnych organizmów.

Zgodność celów statutowych organizacji z przedmiotem postępowania

Celem statutowym (nazwa wnioskodawcy) jest m.in. ochrona krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz ochrona siedlisk i gatunków (§X pkt. X, Y, Z) m.in. poprzez uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi (§X pkt. X, Y, Z)

Wyciąg z KRS do pobrania: https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu (UWAGA: link do właściwego podmiotu)

 

podpis