Prawo

Wniosek o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew | z KOMENTARZEM

WNIOSEK 
o udostępnienie informacji o środowisku

 

Na podstawie art. 8, art. 9, zwłaszcza ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art 12 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), proszę o udostępnienie [do wyboru w zależności od okoliczności pkt a-f]:

a. kopii decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub decyzji odmawiających takiego zezwolenia, wydanych m.in. na podstawie ustawy o ochronie przyrody, o znakach sprawy

[UWAGA PRAKTYCZNA: znaki sprawy można sprawdzić w publicznie dostępnych wykazach informacji o środowisku, jeśli organ takowe prowadzi, jeśli nie dysponujemy znakiem sprawy lub numerem decyzji należy podać dokładną lokalizację drzewa, o które pytamy]:

b. kopii wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew złożonych do Urzędu (nazwa urzędu) do wskazanych powyżej decyzji.

c. kopii dokumentów i informacji znajdujących się w aktach postępowań wszczętych na podstawie wniosków, o których mowa w pkt b) powyżej i zakończonych decyzjami, o których mowa w pkt a) powyżej, takich jak np.: notatki lub protokoły z wizji lokalnej przeprowadzonej przed wydaniem zezwolenia, ekspertyzy przyrodnicze, ekspertyzy dendrologiczne dotyczące stanu zdrowotnego drzewa, lub inne służące do podjęcia decyzji, inne dokumenty wykorzystane przez organ jako materiał dowodowy przed wydaniem decyzji.

d. ewentualnie informacji, że w aktach danej sprawy nie znajdują się żadne dokumenty ani materiały dowodowe takiego typu jak wymienione w pkt c).

e. kopii zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa [takie zgłoszenie obowiązuje w sytuacji usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej] 

f. kopii decyzji administracyjnej wnoszącej sprzeciw organu w sprawie zamiaru usunięcia drzewa (dotyczące zgłoszenia wymienionego w pkt.e).

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy wnioskuję o udostępnienie ww. informacji w formie …. (UWAGA PRAKTYCZNAnależy podać formę, np. „w formie elektronicznej w postaci plików PDF na adres e-mail: …… – skan jednego całego dokumentu do jednego pliku”. Generalnie im bardziej precyzyjnie określimy w jako sposób chcemy otrzymać informację tym lepiej dla nas, może się zdarzyć np. że otrzymamy skany każdej strony w oddzielnym piku co przy większej liczbie danych sprawi nam kłopot)

 

Uzasadnienie

Kwalifikacja wnioskowanych informacji jako informacji o środowisku

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew oraz wnioski o ich wydanie (tj. informacje wymienione w pkt a) i b) niniejszego wniosku) mieszczą się w kategorii informacji o środowisku, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś).

Wydane decyzje są „środkami administracyjnymi wpływającymi na elementy środowiska”, w tym wypadku na objęte nimi drzewa (tereny zielone). Do środków takich, podejmowanych przez organy administracji, należą m.in. wydane decyzje administracyjne (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś).

Wnioski o wydanie tych decyzji należy natomiast uznać za informacje o „działaniach wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska” (planowanych przez składających takie wnioski). Wnioski te należy także uznać za „założenia”, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5, wykorzystane przez organ do podjęcia środka administracyjnego (tj. wydania decyzji). Zawierają one bowiem informacje o planowanych działaniach wraz z ich uzasadnieniem, co powinno być podstawą do wydania przez organ odpowiedniej decyzji.

Ponadto, zarówno dane o wnioskach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew, jak też o samych zezwoleniach umieszczane są w publicznie dostępnych wykazach – zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f) ustawy ooś.

Dokumenty i informacje, o których mowa w pkt c) niniejszego wniosku mieszczą się w kategorii informacji o środowisku, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś – są to bowiem „założenia wykorzystane w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3” – w tym wypadku w ramach wydawania decyzji administracyjnej.

Wszystkie wymienione we wniosku informacje są więc informacjami o środowisku, w związku z czym podlegają udostępnianiu na podstawie ustawy ooś.

Termin na udostępnienie informacji

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy ooś, dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach (a więc wnioski o wydanie zezwoleń oraz same zezwolenia) udostępnia się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy ooś, pozostałe żądane informacje są udostępniane „bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku”.

Termin ten może zostać przedłużony do maksymalnie dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Należy jednak podkreślić, że – jak wskazuje się w literaturze – termin dwumiesięczny jest już terminem maksymalnym, który nie może podlegać dalszemu przedłużaniu (zob. M. Bar, J. Jendrośka, Komentarz do art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Lex/el., 2014).

Określenie dwumiesięcznego przedłużonego już terminu na udostępnienie informacji jako nieprzekraczalnego wynika nie tylko z brzmienia ustawy ooś, ale także z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE1 oraz art. 4 ust. 2 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji z Aarhus2.

Opłaty za udostępnianie informacji

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy ooś, wyszukiwanie oraz przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie (a więc wniosków o zezwolenia i samych zezwoleń na usunięcie drzew – wymienionych w pkt a) i b) niniejszego wniosku) jest bezpłatne.

Przepis ten oznacza, że w przypadku dokumentów, o których dane organ ma obowiązek umieścić w publicznie dostępnym wykazie nie pobiera się opłat ani za ich udostępnienie na miejscu, ani też za ich wyszukanie.

Opłat za wyszukanie nie pobiera się nie tylko wówczas, gdy wnioskodawca zamierza przeglądać dokumenty w siedzibie organu, ale także wówczas, gdy wnioskuje o ich przesłanie – art. 26 ust. 1 przewiduje bowiem nieodpłatne dokonanie dwóch odrębnych czynności:

  • wyszukanie informacji (dokumentu) przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji (wyszukanie jest tu czynnością niejako przygotowawczą do udostępnienia informacji – czy to w postaci udostępnienia na miejscu, czy też późniejszego przesłania tej informacji w określonej formie),
  • udostępnienie wnioskodawcy danej informacji na miejscu w siedzibie organu (zob. M. Bar, Komentarz do art. 26 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Lex/el., 2014), tak też: postanowienie SKO w Słupsku z 26.02.2016 r., SKO.460.2.2016).

W odniesieniu do informacji objętych pkt a) i b) niniejszego wniosku opłaty mogą być więc pobrane jedynie za skanowanie informacji (!!!). (UWAGA PRAKTYCZNAopłaty mogą być naliczane niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zatem można od razu we wniosku poprosić o przedstawienie kalkulacji naliczonej opłaty)

Ewentualna odmowa

Dodatkowo przypominamy, że ewentualna odmowa udostępnienia żądanych informacji lub ich części może nastąpić tylko w drodze decyzji administracyjnej (art. 20 ust. 1 ustawy ooś), od której przysługuje droga odwoławcza przewidziana w przepisach o postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym.

Odmowa taka może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach – wymienionych w art. 16 i 17 ustawy ooś i musi być rzetelnie uzasadniona.

 

Podpis składającego wniosek

 

Źródła:

1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. UE L 41 z 14.2.2003)

2 Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706)