Prawo

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | NA MIEJSCU

Wniosek o udostępnienie informacji

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), wnoszę o udostępnienie wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i decyzji zezwalających na usunięcia drzew ADRES/LOKALIZACJA (prosimy o udostępnienie treści decyzji).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy wnioskuję o udostępnienie ww. informacji w formie do wglądu na miejscu w celu sfotografowania.

Jednocześnie informuję, iż dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

 

Podpis