Prawo

Wniosek o nałożenie kary | ZNISZCZENIE KORONY DRZEW

Data, miejscowość

 Nadawca

  Adresat

[UWAGA: Adresatem jest ten sam organ, który byłby właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie danego drzewa (przyjęcia zgłoszenia). Najczęściej wójt, burmistrz, prezydent miasta, ale:
– jeśli nieruchomość, na której rosną drzewa jest własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu) właściwy jest starosta.
– jeśli jest to miasto na prawach powiatu, gdzie prezydent miasta sprawuje funkcję starosty – właściwy jest marszałek województwa (art. 90 uop)]

WNIOSEK

W imieniu reprezentowanej organizacji [nazwa organizacji] informujemy o naruszeniu przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac związanych z pielęgnacją drzew rosnących na terenie [podać lokalizację – adres, nr działki ewidencyjnej, etc.].

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 KPA (nawa organizacji) zgłasza żądanie wszczęcie postępowania  w sprawie zniszczenia drzew i nałożenia kary za zniszczenie – zgodnie z art. 88 ust. 1 [Tu: do wyboru: pkt 3 albo pkt 4 – pkt 3, gdy mamy do czynienia ze zniszczenim drzewa, tj. usunięciem pow. 50% korony; pkt 4, gdy mamy do czynienia z uszkodzeniem drzewa, tj. usunięciem pow. 30% korony] ustawy o ochronie przyrody. Jednocześnie prosimy o zawiadomienie niżej podpisanych (na wskazany poniżej adres) o podjętych czynnościach.

UZASADNIENIE

Podczas prowadzenia prac [sprecyzować jakie prace, gdzie i kiedy prowadzone] drzewa poddane zostały nadmiernym cięciom korony w wymiarze większym niż 50% [ew. 30%], która rozwinęła się w całym okresie rozwoju gałęzi. [tu: może sprecyzować o jakie drzewa chodzi – ile, jakie gatunki, o jakich wymiarach lub w jakim wieku,  itd.]

W świetle obowiązujących przepisów „ogławianie drzew” jest zabronione. Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa (np. wierzby w formie głowiastej, które są systematycznie ogławiane i dzięki temu ich organizmy przystosowały się do takich zabiegów);

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż trzy wymienione wyżej przypadki stanowi, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, uszkodzenie drzewa, a usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony to już zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 3 i 4 uop). Za wspomniane wyżej uszkodzenie lub zniszczenie drzewa grozi kara pieniężna (art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody). Karę tę można nałożyć na posiadacza nieruchomości, na którym rosną drzewa albo faktycznego sprawcę uszkodzenia lub zniszczenia, jeśli działał bez zgody posiadacza gruntu.

Do pisma dołączamy dokumentację zdjęciową [UWAGA: można zrobić zdjęcie z googl street] – drzewa przed zniszczeniem [najlepiej podać datę] i po zniszczeniu [stan na dzień].

Dodatkowo przypominamy, iż proporcje części nadziemnej i podziemnej drzew ukształtowały się w ciągu życia rośliny. Jak wiadomo, drzewa składają się z systemu korzeniowego, pnia oraz korony. Te części są wzajemnie powiązane, każda z nich pełni ważne dla istnienia całej rośliny funkcje. W koronie zachodzi proces fotosyntezy, wytworzone w wyniku którego cukry są źródłem energii dla całej rośliny. Nadmiernie zredukowana korona nie produkuje wystarczająco dużo asymilatów do odżywienia korzeni. W konsekwencji korzenie obumierają i drzewo zamiera, a tym samym staje się mniej bezpieczne. Szczególnie niebezpieczne pod tym względem jest przekroczenie wycięcia 30% ogólnej ilości gałęzi drzewa. Oprócz zachwiania wspomnianej równowagi każde duże cięcie żywej tkanki drewna jest źródłem infekcji patogenów (w szczególności chodzi tu o usuwanie konarów, których średnica przekracza 10 cm – a przy gatunkach źle znoszących cięcie, np. kasztanowcach, nawet 5 cm, gdyż powstałe rany są zbyt duże, aby mogły się dobrze zabliźnić). Ponadto, niezachowanie naturalnego pokroju danego gatunku drzew może skutkować naruszeniem statyki i w konsekwencji przewróceniem się rośliny. Prace pielęgnacyjne wykonane w taki sposób jak na posesji przy [adres] zamiast poprawy bezpieczeństwa skutkują zwiększeniem ryzyka na skutek postępującego zamierania drzew.

Uzasadnienie interesu społecznego:

[UWAGA: W tym punkcie należy wykazać dlaczego kwestia zniszczenia drzew jest ważna, a zachowanie drzew leży w interesie społecznym (interesie mieszkańców, wspólnoty, etc.). Należy mieć tu na uwadze, iż interes społeczny często przeciwstawia się partykularnemu interesowi jednej strony. Oprócz generalnych stwierdzeń dotyczących roli drzew warto podkreślić lokalną ich rolę i znaczenie dla mieszkańców i przyrody].

Przykładowe uzasadnienia:

Drzewa stanowią interes publiczny, ponieważ są ważne dla wszystkich – nie tylko dla przyrody. Podczas upałów uwalniają wodę w procesie parowania, co przyczynia się do obniżenia temperatury otoczenia nawet o 11 stopni. Eliminują do 75% zapylenia, redukują do 98% azotanów i dezaktywują do 70% metali ciężkich. Zadrzewienia tworzą także naturalne ekrany akustyczne, łagodzą stres, wzbogacają estetykę otoczenia, przyczyniają się do wzrostu cen nieruchomości oraz zwiększają potencjał gospodarczy miast. Są także – również w miastach – siedliskiem gatunków chronionych (nietoperzy, ptaków, chrząszczy etc.) i częścią sieci Natura 2000.

 

W dobie zmian klimatycznych i ekstremalnych wydarzeń pogodowych drzewa przydrożne są kluczowe dla utrzymania produkcji rolnej. Sąsiedztwo drzew podwyższa przynajmniej o 10-20% plony roślin uprawnych. Łagodzi skutki suszy – chroni glebę i uprawy przed wysuszającym wiatrem i stymuluje opady deszczu. Drzewa znacząco zwiększają wsiąkanie wody opadowej i jej retencję – łagodząc skutki nawalnych deszczy. Zapewniają schronienie owadom zapylającym i ptakom żywiącym się szkodnikami upraw, są pożytkiem dla pszczół. Wobec dokonujących się na naszych oczach zmian klimatycznych, stanowią dla nas polisę ubezpieczeniową, jako stabilizator warunków atmosferycznych. Wzbogacają przyrodę – są siedliskiem chronionych zwierząt.

Zadrzewienia posiadają znaczący potencjał ograniczania zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Mogą akumulować w glebie aż do 20 ton dwutlenku węgla na hektar na rok. Jednocześnie są bardzo ważnym elementem krajobrazu, umożliwiającym adaptację do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Drzewa pełnią szczególną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Są ważne dla gatunków, które pierwotnie były leśne – np. aleje pełnią rolę ostoi dla gatunków, które zaadaptowały się do życia w krajobrazie ukształtowanym przez człowieka. Zadrzewienia liniowe są także ważne dla gatunków zależnych od terenów otwartych lub półotwartych. Występowanie zadrzewień w postaci sieci o dużej ciągłości ułatwia przemieszczanie się różnych organizmów).

Rola drzew i ich znaczenie potwierdzone jest wieloma badaniami. Więcej na ten temat znaleźć można na stronie www.drzewa.org.pl

 Zgodność celów statutowych organizacji z przedmiotem postępowania:

 [UWAGA: podać cele organizacji w nawiązaniu do przedmiotowej sprawy]

Przykładowe cele:

Działając w interesie społecznym Fundacja EkoRozwoju od lat zajmuje się czynnie ochroną przyrody i krajobrazu. W celu zapobiegania zniszczeniom natury Fundacja EkoRozwoju prowadzi monitoring przyrodniczy oraz promuje dobre przykłady przedsięwzięć przyjaznych dla przyrody. Prowadzi kampanie ochrony i odtwarzania nasadzeń drzew, szczególnie przydrożnych, pn. Drogi dla Natury.

Celem statutowym Fundacji EkoRozwoju jest m.in. ochrona krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz ochrona siedlisk i gatunków (§5 pkt. a, b, d) m.in. poprzez uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi (§6 pkt.2 i).

Wyciąg z KRS do pobrania: https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu.

 

Informację prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [podać adres],

Jeśli to nie będzie możliwe, prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną na adres: [podać adres]

 

Podpis w imieniu organizacji

[UWAGA: reprezentacja zgodna z KRS]