• DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY

Co robimy

Podstawowym celem polsko-niemieckiego projektu jest poprawa gospodarowania drzewami stanowiącymi zieloną infrastrukturę w obu krajach. Nastąpi to poprzez opracowanie i rozpowszechnianie wytycznych i dobrych praktyk utrzymania drzew, jak też pozyskanie wsparcia społeczeństwa oraz decydentów. Dorobek projektu będzie rozpowszechniany także w innych krajach Unii Europejskiej.

W październiku 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” (LIFE15 GIE/PL/000959) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Celem naszych działań jest poprawa gospodarowania drzewami, które są kluczowymi elementami zielonej infrastruktury. Tworzymy standardy, które pomogą zarządcom drzew w dbaniu o nie oraz wspieramy społeczny udział w utrzymaniu i ochronie drzew.

Głównym nurtem działań w projekcie jest opracowanie wytycznych i dobrych praktyk utrzymania drzew jako zielonej infrastruktury. Powstają one przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli instytucji, którym mają służyć. Zamierzamy pracować nad następującymi głównymi obszarami tematycznymi dotyczącymi drzew jako zielonej infrastruktury:

  • Drzewa w miastach – jak maksymalizować pożytki z nich płynące dla mieszkańców.
  • Drzewa w krajobrazie rolniczym – ich rola w sprzyjaniu produkcji rolnej.
  • Drzewa przydrożne – jak je optymalnie utrzymywać i jak poprawić bezpieczeństwo ruchu w alejach.
  • Wyzwania dla utrzymania drzew wynikające ze zmian klimatycznych i globalnego handlu, w tym inwazyjne choroby i szkodniki.
  • Drzewa wzdłuż szlaków wodnych – czyli zielona infrastruktura wzdłuż błękitnej infrastruktury.

Opracowane wytyczne i standardy będą rozpowszechniane i przekazywane praktykom do stosowania. Będziemy je rozpowszechniać także w innych krajach Europy i działać na rzecz większego docenienia znaczenia drzew w Unii Europejskiej. Drugim kierunkiem działania jest wspieranie Przyjaciół drzew, czyli społeczników, którzy o drzewa dbają i nimi się opiekują. Będziemy ich zaopatrywać w wiedzę, żeby czynili to kompetentnie i żeby stawali się partnerami samorządów w wysiłkach na rzecz zazieleniania miast i wsi.

Co to jest ZIELONA INFRASTRUKTURA?

Zielona infrastruktura to sieć powiązanych ze sobą elementów przyrody w krajobrazach ukształtowanych przez człowieka, takich, jak zadrzewienia, zakrzaczenia i lasy, rzeki i roślinność ich brzegów, oczka wodne i inne tereny podmokłe. Do zielonej infrastruktury zalicza się także stworzone przez ludzi parki i zieleńce, aleje i szpalery drzew oraz popularne od niedawna zielone dachy i zielone ściany.

Co nam daje ZIELONA INFRASTRUKTURA?

Jak każda inna infrastruktura, także ta zielona zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. Tak, jak wodociągi dostarczają wodę, a kanalizacja odbiera ścieki, podobnie też zielona infrastruktura dostarcza ludziom potrzebnych im usług. Są to na przykład pochłanianie dwutlenku węgla i produkcja tlenu, zatrzymywanie i neutralizowanie zanieczyszczeń powietrza, ochrona przed upałem i powodziami błyskawicznymi, łagodzenie siły wiatru, zmniejszanie hałasu, dostarczanie warunków do wypoczynku, utrzymanie atrakcyjnej przyrody w otoczeniu człowieka i wiele innych. Dostarczane przez zieloną infrastrukturę usługi są fachowo nazywane usługami ekosystemowymi.

Dlaczego DRZEWA są kluczowe dla ZIELONEJ INFRASTRUKTURY?

Drzewa stanowią na większości obszarów Europy podstawę naturalnej roślinności. Są głównym budulcem panujących tu niegdyś lasów. Powierzchnia czynna drzewa jest wielokrotnie większa niż zajmujących taką samą powierzchnię krzewów, a tym bardziej trawnika. Mimo, że większość gruntów w Polsce obecnie jest przeznaczonych pod uprawę lub zabudowę, drzewa nadal mogą rosnąć w otoczeniu człowieka jako zielona infrastruktura i dostarczać mu licznych usług. Aleje, szpalery, parki, kępy drzew wśród pól są nieodrodną częścią naszego życia.

Czego potrzebuje ZIELONA INFRASTRUKTURA?

Jak każda inna infrastruktura, także ta zielona wymaga utrzymania we właściwym stanie, pozwalającym na maksymalizację korzyści oraz unikanie ewentualnych uciążliwości. W przypadku drzew rosnących w przestrzeniach publicznych oznacza to nakłady na sadzenie, podlewanie, pielęgnację, formowanie koron, a następnie utrzymanie drzew w stanie bezpiecznym dla otoczenia. Podstawą do prowadzenia tych prac jest właściwy nadzór, czyli monitoring drzew. Tak, jak mosty kontroluje się pod kątem ich wytrzymałości, tak też drzewa należy regularnie sprawdzać pod kątem ryzyka ich upadku.