Publikacje

Przezornie chrońmy drzewa, czyli zastosowanie zasady DNSH w praktyce dla ochrony zielonej infrastruktury

Sposobem na ochronę zielonej infrastruktury jest z jednej strony docenienie i szacowanie jej wartości, w tym finansowej, z drugiej zaś stosowanie zasady przezorności w jej ochronie. W Unii Europejskiej zasada ta uzyskała nazwę  DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód” i dotyczy nieprowadzenia oraz niewspierania działalności, która powoduje znaczące szkody w środowisku. Zasada DNSH obowiązuje jako oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej, która nie będzie wspierała z budżetu UE programów czy inwestycji zagrażających osiągnięciu unijnych celów klimatycznych i środowiskowych. Konieczność przeprowadzenia oceny DNSH wynika z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających przeprowadzanie zrównoważonych inwestycji. Dodać należy, że stosowanie zasady „nie czyń poważnej szkody” jest obowiązkowe w odniesieniu do programów i projektów finansowanych z środków unijnych, przy czym ocenę zgodności z DNSH należy przeprowadzać już na poziomie planowania – strategicznego i inwestycyjnego, a także na etapie realizacji oraz oddziaływania.