Aktualności

20 grudzień

Jak powinna wyglądać ochrona drzew?

W dniach 13-14.12 w EkoCentrum Wrocław spotkaliśmy się z aktywistami – przyjaciółmi drzew z całej Polski. Przyjechały do nas osoby z Łodzi, Warszawy, Nowego Sącza, Żarów, Opola, Ełku. Narewka. Na spotkaniu szkoliliśmy z zakresu prawa i wprowadziliśmy w tematykę diagnostyki drzew. O różnych aspektach dostępu do informacji o środowisku, włączania się w postępowania administracyjne oraz wnioskach dotyczące nałożenia kary za zniszczenie drzew mówiła Mec. Magdalena Bar z kancelarii Jendrośka, Jerzmański, Bar i wspólnicy. Szkolenie z zakresu standardów diagnostyki drzew prowadził Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji EkoRozwoju. Ponadto metodami warsztatowymi pracowaliśmy m.in. nad zagadnieniem jak przejść z poziomu bieżących interwencji do strategicznego działania z zarządcami drzew. Metodą metaplanu (odpowiadając na pytania: jak jest, jak być powinno, dlaczego nie jest jak być powinno?) pracowaliśmy nad diagnozą stanu ochrony drzew, dzieląc się przy tym doświadczeniami z naszych interwencji w sprawie drzew. Z dyskusji wniknęło kilka ciekawych spostrzeżeń dotyczących tego jak być powinno. Zwrócono uwagę, iż:

Przy formułowaniu zamówień dotyczących nasadzeń drzew należy wymieniać się doświadczeniami, także z wykonawcami – mają prawdopodobnie największy przegląd zapisów zamówień,

Ochrona prawna korzeni drzew powinna być analogiczna do ochrony korony drzew, a ustawa o ochronie przyrody powinna chronić wszystkie drzewa bez wyjątku (bo dotychczas wyjątków jest zbyt wiele, np. PKP i 15 m od linii kolejowej, spec ustawa drogowa)

Ponieważ jest problem z egzekucją kar i opłat za wycinki drzew (brakuje ludzi, kto inny nalicza opłaty kto inny zajmuje się egzekucją), należałoby wprowadzić obowiązek wnoszenia obligatoryjnej opłaty za wycinkę z możliwością odzyskania środków, gdy nasadzenia zastępcze się przyjmą i zachowają żywotność (mechanizm odroczenia opłaty jest bardzo zły).

Oprócz standardów dotyczących pielęgnacji drzew, nasadzeń, diagnostyki, ochrony drzew na placu budowy, etc. powinny zostać opracowane standardy udziału społecznego/konsultacji społecznych w sprawach dotyczących drzew,

Konieczna jest powszechna zmiana podejścia do zieleni w mieście (zieleń oprócz funkcji estetycznych pełni też funkcje Ekologiczne) oraz większa gospodarność w wydawaniu środków na zieleń np. oszczędzanie na koszeniu trawników i grabieniu liści, a w zamian np. prowadzenie monitoringu stanu drzew,

Ogólnopolska i ogólnodostępna baza dobrych praktyk i baza specjalistów (np. realizujących pielęgnacje),

Nadzór nad zielenią na placu budowy powinien mieć charakter i podobne umocowanie, takie jakie ma nadzór archeologiczny,

Uporządkowania wymagają przepisy dotyczące gestorów sieci – tego co mogą a czego nie mogą robić z drzewami i kiedy,

Ponieważ zła sytuacja drzew wynika bardzo często ze złego planowania i projektowania, zajęcia z ochrony drzew w projektowaniu i na placu bodowy powinny być obowiązkowe na architekturze (nie tylko na architekturze krajobrazu),

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali opowieści na temat aktywności, współpracy, sposobów oddziaływania i promowania oraz wpływania na zmiany w ramach tzw. Alarmów Smogowych. Wykład ten poprowadził Krzysztof Smolnicki – prezes Fundacji EkoRozwoju i współtwórca Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Pomysł utworzenia podobnej sieci współpracy został zgodnie zaakceptowany, wiele osób wyraziło gotowość udziału w podobnej formule działającej na rzecz drzew. Fundacja obiecała tworzyć okazje do spotkań i udostępniać przestrzeń dla takiej formy współpracy.